Uitslag Laser

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 164860 Freek de Miranda 18,0 1 (dns) 7 2 5 3
2 178808 César Sierhuis 18,0 2 4 (8) 5 1 6
3 174403 Lennart Cnossen 26,0 4 8 3 3 (ocs) 8
4 175661 Martijn Ozinga 28,0 (7) 6 6 7 2 7
5 142710 Han Hendriks 34,0 10 7 (14) 6 7 4
6 164667 Martin Koning 38,0 (dnc) 1 1 1 ocs 1
7 164677 Arnold Mulderij 43,0 (dnc) 9 4 10 6 14
8 179593 Tom Brons 44,0 8 5 17 (18) 4 10
9 184293 Ed Weidemann 47,0 11 12 10 (dnf) 3 11
10 202336 Koen Verhart 54,0 (dnc) 2 2 4 dns 2
11 180602 Henk Wittenberg 59,0 5 19 (dns) 8 18 9
12 161881 André Brons 59,0 9 14 13 12 11 (dns)
13 185038 Hans Hoedeman 65,0 (dnc) 11 11 17 10 16
14 4 Jeroen van Veen 74,0 12 10 16 22 14 (dns)
15 115 Frans vd Eeckhout 75,0 14 (22) 19 14 16 12
16 139798 Mark van Wingerden 91,0 17 20 (dns) 19 22 13
17 155640 Frans Plaum 92,0 13 dnf (dns) 13 26 15
18 189655 Jelle Loosman 92,0 18 16 dnf (25) 17 17
19 179717 Michiel Peeters 99,0 3 3 5 (dns) dns dns
20 198474 Joost Smeets 102,0 16 (dns) 12 dns 8 22
21 60092 Sicco Verhoef 113,0 22 15 (dns) 20 12 dns
22 169888 Hartger Heldoorn 113,0 15 (dns) 21 15 dns 18
23 164702 Erik de Vrijer 118,0 21 (dns) 18 16 19 dns
24 202119 Roel Ballieux 120,0 6 13 (dns) dns 13 dns
25 192533 Robert Huizinga 125,0 (dnc) 18 22 dns 21 20
26 175670 Christiaan Reneman 127,0 23 (dns) 20 21 dns 19
27 46674 Hans de Kip 129,0 19 21 (dns) dns 24 21
28 167058 Simon van Rees 146,0 (dnc) dnc 9 dns dns 5
29 207315 Markus Ochs 152,0 (dnc) dnc dnc 11 9 dns
30 180988 Peter van Houten 156,0 (dnc) dnc dnc 9 15 dns
31 191173 Ad van de Broek 163,0 24 (dns) dns 24 27 dns
32 184062 Gerard van Duynhoven 166,0 (dnc) dnc dnc 27 28 23
33 179594 Luc Kalf 177,0 (dnc) dnc dnc dnc 20 25
34 9 Aafke Keizer 180,0 (dnc) dnc dnc 23 25 dns
35 123 Caja Cnossen 181,0 (dnc) dnf dns dns dns 24
36 195174 Giovanni Vierling 191,0 (dnc) dnc 15 dns dns dns
37 180600 Mark Kalf 193,0 (dnc) 17 dns dns dns dns
38 174404 Hero Meindersma 196,0 20 (dns) dns dns dns dns
39 164917 Frank Eggink 199,0 (dnc) dnc dnc dnc 23 dns
40 192487 Nick Wake 202,0 (dnc) dnc dnc 26 dns dns
41 194868 Marijke Eggink 205,0 (dnc) dnc dnc dnc 29 dns
42 1 Bas Lenferink 206,0 (dnc) dnc dnc dnc 30 dns
43 518 Bas Peters 207,0 (dnc) dnc dnc dnc 31 dns
 
 RDG-uitslagen zijn als volgt:
  174403 Lennart Cnossen race 5: 34 punten
  164667 Martin Koning race 5: 34 punten
  184293 Ed Weidemann race 4: 29 punten
  155640 Frans Plaum race 2: 25 punten
  189655 Jelle Loosman race 3: 24 punten
  123 Caja Cnossen race 2: 25 punten
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl